เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวเด่น ประจำวัน...

22 เมษายน 2024

ระบบ E-Service

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งเหตุ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง แสงสว่างไม่เพียงพอ

:
S
M
D

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integity and Transparency Assesment : EIT

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ

แบบคำร้อง ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเด่นชัย

ประกาศระบบ E-Gp

RSS แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
RSS ประกาศเชิญชวน
RSS ประกาศราคากลาง
RSS ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวและภาพ เทศบาลตำบลเด่นชัย

ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

Read More »
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางเข้าอำเภอเด่นชัย และบริเวณจัดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

Read More »
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

Read More »
ข่าวและภาพ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

Read More »

ข่าวสารจาก กองคลัง

รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี

Facebook Fan Page เทศบาลตำบลเด่นชัย

Facebook Fan Page ร.ร. อนุบาล ทต.เด่นชัย

Facebook Fan Page ศพด.ทต.เด่นชัย

Scroll to Top