เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำ

          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) ผังน้ำ ลุ่มน้ำยม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในความสมบูรณ์ของผังน้ำ
          จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำยม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
Scroll to Top