เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ITA2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ เทศบาลตำบลเด่นชัย

ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อข้อมูลDOWNLOAD
O1โครงสร้างDownload
O2ข้อมูลผู้บริหารDownload
O3อำนาจหน้าที่Download
O4ข้อมูลการติดต่อDownload
O5ข่าวประชาสัมพันธ์Download
O6Q&ADownload
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ปกแผน 66 - 70Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 1Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 2Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 3(1)Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 3(2)Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 4(1)Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 4(2)Download
- ยุทธศาสตร์ที่ 5Download
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานDownload
- ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาDownload
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีDownload
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีDownload
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในDownload
- คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคลDownload
- คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนDownload
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
- คู่มือการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพDownload
- คู่มือการขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯDownload
- คู่มือการให้บริการงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนDownload
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- สถิติการขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพDownload
- สถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพDownload
O13E-Service
- ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะDownload
- ระบบDownload
- ระบบDownload
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุDownload
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุDownload
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุDownload
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีDownload
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลDownload
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีDownload
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเด่นชัยDownload
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นDownload
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นDownload
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นDownload
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม
- แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรมDownload
- แนวปฏิบัติ dos & don_tDownload
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมDownload
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบDownload
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบDownload
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบDownload
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- กิจกรรมงานไหว้สาพระธาตุฉิมพวลี 2567Download
- โครงการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมDownload
- โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวDownload
- โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้สูงวัยDownload
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงวัยDownload

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลDOWNLOAD
O26ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- No Gift Policy ฉบับไทยDownload
- No Gift Policy ฉบับอังกฤษDownload
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift PolicyDownload
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift PolicyDownload
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาDownload
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนDownload
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีDownload
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตDownload
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีDownload
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานDownload
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานDownload