เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฮอร์โมนนม ฮอร์โมนไข่

          ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เปิดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฮอร์โมนนม ฮอร์โมนไข่ และการเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
Scroll to Top