เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่ สำรวจและประมาณการซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับคนพิการยากไร้

          ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ สำรวจและประมาณการซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับคนพิการยากไร้ ราย นางจันทร์ กิ่งจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลเด่นชัย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โดยได้รับงบประมาณจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จำนวนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

Scroll to Top