เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือหมู่บ้านชุมชนพิจารณาดำเนินการรณรงค์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือหมู่บ้านชุมชนพิจารณาดำเนินการรณรงค์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำถังขยะเปียก อย่างถูกวิธีให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเร่งรัดการสั่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกต่อไป
Scroll to Top