เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย เยี่ยมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง

      ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เด่นชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย และ อสม.หมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง ราย นางวนิดา เยาวรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย พร้อมทั้งร่วมทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว
Facebook