เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมตรวจประเมินพัฒนาการและความพร้อมของเด็กพิการด้อยโอกาส

          ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ น.ส.หนึ่งฤทัย บุญวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.เด่นชัย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งตวามเมตตา จ.แพร่ ร่วมตรวจประเมินพัฒนาการและความพร้อมของเด็กพิการด้อยโอกาส ราย ด.ช.อภิเดช คำอ้าย อายุ ๘ ปี หมู่ที่ ๑ ต.เด่นชัย เพื่อขอรับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล อ.เมือง จ.แพร่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป