เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุยากไร้

        ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประเมินผู้สูงอายุยากไร้ รายนางวนิดา เยาวรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอรับการประเมินเพื่อส่งตัวเข้าสถานสงคราะห์ของรัฐ (ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่) โดยผู้สูงอายุรายดังกล่าวมีความประสงค์เข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ และผ่านการประเมินร่างกายเบื้องต้น ซึ่งกองสวัสดิการฯ ได้ประสาน รพร.เด่นชัย ในการออกใบรับรองแพทย์กรณีไม่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคติดต่ออันตราย และจะได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมกู้ภัยเด่นชัย เพื่อรับตัวผู้สูงอายุไปตรวจร่างกายต่อไป
Facebook