เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย รับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)

          ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย รับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ด้าน การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ EHA 7000 และด้านการออกใบอนุญาต EHA 9003 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่