เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

          ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และในโอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมสร้างวัฒนธรรมนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมในการป้องกันการทุจริต ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายจึงไม่มีสภาพบังคับและหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ