เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ต้อนรับ นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย จ่าเอกหญิง สุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับ นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ติดตามภารกิจการบริหารจัดการขยะในชุมชน และดำเนินการส่งเสริมอาชีพของงานพัฒนาชุมชน โดยมาตรวจการจัดทำถังขยะเปียกในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากถังขยะเปียกไปใช้ ในงานของโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ซึ่งเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างครบวงจร ในพื้นที่หมู่ ๑๑ ตำบลเด่นชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย และศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลเด่นชัย ในการนี้มีนายประจักษ์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย นางสาววีรยา เวียงทอง ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย นางสาวณภัทร แสนดำรง พัฒนาการอำเภอเด่นชัย ผู้นำชุมชนและสมาชิก อถล.หมู่๑๑ ต.เด่นชัย ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook