เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (Day care center)

          ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน นางกรรณิการ์ กันทะวงค์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (Day care center) ในสัปดาห์นี้ เรียนรู้เรื่อง สมุนไพรสำหรับแช่เท้า ณ ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลเด่นชัย
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม