เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ ของ เทศบาลตำบลเด่นชัย

นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์

ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 089-8513066

นางสาวบานเย็น กันทะจักร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายฤทธิชัย บุตรชา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอังดารักษ์ สวนจักร

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.หญิง สุกัญญา พงษ์เจตต์สุพรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายขุนพล วงศ์เขื่อนแก้ว

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายกิตชัย สุทธเขตต์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา