เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ข้อมูล สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเด่นชัย

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก

ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 085-0378826

นายสิงหน สีใหม่

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 082-9642986

ว่าที่ร้อยตรี เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 095-4523652

นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 095-2363399

นายเอนก แก้วกัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 089-4328375

นางปรานอม โปร่งคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 089-7014491

นายสนั่น วงค์สายสม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 089-7575638

นายพงศ์ศักดิ์ แก้วกัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 098-4933408

นายนำพล บุรีรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 061-8077686

นางสาวแวว ทังสี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 063-1146627

นางชลนดา เมฆอากาศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 093-2299415

นายโชติ วันรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 094-6354123