เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

          ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๓ รายการ และญัตติอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์