เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมแสดงความยินดีกับกำนันตำบลปงป่าหวาย

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยน.ส.วรรณา ลำดับ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับนางวันเพ็ญ ลำใย กำนันตำบลปงป่าหวาย ในพิธีเปิดป้ายที่ทำการกำนันตำบลปงป่าหวาย ณ ที่ทำการกำนันตำบลปงป่าหวาย หมู่ที่ ๕ ตำบลป่งป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่