เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

          ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยระเบียบวาระที่ ๑ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๔ เรื่อง
– แนะนำตัวข้าราชการพลเรือนสามัญที่มาดำรงตำแหน่งใหม่
– รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำปี ๒๕๖๖
– รายงานการปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย
– ขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๔
– ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นอกจากนี้ในระเบียบวาระที่ ๕ มีเรื่องเสนอใหม่เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวน 4 เรื่อง
– ญัตติขอรับความเห็นชอบการจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร
– ญัตติขอรับความเป็นชอบบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย
– ญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์
– ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ให้ความเห็นชอบทุกญัตติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook
matadorbet giriş betturkey