เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวด อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้กำหนดใช้เป็นแนวทางในการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลไกขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่น
          เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ จุดประกาย กระตุ้น รวมทั้งเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ตลอดจนแรงผลักดันให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปขยายผลการดำเนินการให้มีต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานและเสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์การ ทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
          จึงขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)
         คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ
ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล.
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท หนูน้อย อถล.

ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล.
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุ 15 – 18 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท เยาวชน อถล.

ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท บุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเด่นชัย
โทร. 0 5461 3990 ต่อ 109
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 20 241 9000 ต่อ 2112
matadorbet giriş betturkey