เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
กองคลัง,  งานแผนที่และภาษี

บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2569 จังหวัดแพร่

บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2566 – 2569)
จังหวัดแพร่