เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ที่ปรึกษานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการด้านการต่างประเทศ “โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติให้กับท้องถิ่นไทย เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

          ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัยโดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ที่ปรึกษานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการด้านการต่างประเทศ “โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติให้กับท้องถิ่นไทย เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติให้กับท้องถิ่น โดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
Facebook